Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING

Dit is het privacy statement van de Nederlandse Club Jávea (NCJ). Veiligheid en privacy staan hoog in het vaandel bij de NCJ. De NCJ handelt altijd in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, zoals de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) .

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

De Nederlandse Club Jávea (NCJ) kan persoonsgegevens van/over u verwerken, doordat u lid bent van de NCJ. De NCJ kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Uw voor- en achternaam
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres
• Uw bankrekeningnummer
• Uw geboortedatum.

WAAROM DE NCJ GEGEVENS NODIG HEEFT

De NCJ verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van de ledenadministratie en vermelding op de ledenlijst. Ook worden de gegevens gebruikt voor de verwerking in de financiële administratie (inning jaarlijkse contributie).
De NCJ kan de leden benaderen voor clubmededelingen en aankondigingen (clubmail en maandelijkse toezending NCWeetje).
Uw geboortedatum zal nimmer worden vermeld en/of openbaar worden gemaakt. Deze worden slechts bijgehouden door het bestuur van de NCJ ten behoeve van statistische doeleinden.

HOE LANG DE NCJ GEGEVENS BEWAART

De NCJ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard, nadat het lidmaatschap is beëindigd.

DELEN MET ANDEREN

De NCJ verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden. Deze gegevens kunnen alléén aan derden verstrekt worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting (betrokkene wordt hiervan in kennis gesteld).
Bij het hostingbedrijf kunnen gegevens over het bezoek aan de website van de NCJ worden verzameld. De NCJ zal deze nimmer opvragen.
Het is niet toegestaan dat leden van de NCJ delen van de content van de afgeschermde gegevens op de site (zoals de ledenlijst) doownloaden of op enigerlei wijze delen met derden.

WEBSITE NCJ

https://www.clubholandesjavea.com is de website van de NCJ.
De internetverbinding is beveiligd met SSL. Voor toegang tot de ledenlijst en onderdelen met persoonsinformatie (zoals NCWeetje, bridge-uitslagen en fotogalerij) is dit slechts mogelijk via gebruikersnaam en wachtwoord.
Het openbare gedeelte van deze website is anoniem te bezoeken. Voor het extranet-gedeelte, dat exclusief toegankelijk is voor leden, heeft u inloggegevens nodig.
Een account maakt het gebruik van de website gemakkelijk en handig. Ten behoeve van het gebruik van uw account verwerken wij de volgende gegevens:
E-mailadres
Inloggegevens

IN KAART BRENGEN WEBSITE BEZOEK

Op de website van de NCJ worden geen bezoekgegevens bijgehouden.

GOOGLE ANALYTICS

De NCJ maakt geen gebruik van Google Analytics.

WEBSITES VAN DERDEN

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met deze website zijn verbonden. Wij verstrekken deze derden nimmer uw persoonsgegevens.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, af te schermen of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar NCJ ledenadministratie. De NCJ zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

De NCJ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de NCJ maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de NCJ verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de NCJ ledenadministratie op.

DEELNEMEN AAN EEN ACTIE OF EVENEMENT

Geregeld vinden er binnen/namens de NCJ diverse activiteiten of evenementen plaats. Organisatorisch is het voor ons dan van belang om te weten wie er deelnemen. De NCJ wil haar leden vooraf van informatie voorzien over de tijd en plaats.

WIJZIGINGEN PRIVACYBELEID

De NCJ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Elk nieuw lid van de NCJ dient dit privacybeleid voorafgaande aan het lidmaatschap te raadplegen. Elk nieuw lid van de NCJ krijgt bij de aanmelding een exemplaar van deze privacyverklaring en tekent op het aanmeldingsformulier voor ontvangst en akkoordverklaring.

DISCLAIMER

De inhoud van de website van de NCJ is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel de NCJ tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt de NCJ expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Versie 1.0
maart 2018